Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Uroczystość poświęcenia sztandaru [fotorelacja]
poniedziałek, 10 grudnia 2018

W niedzielę 9 grudnia odbyła się uroczystość poświęcenia nowego sztandaru Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Uroczysta  Msza Święta odbyła się o godz. 12 w Bazylice konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, natomiast druga część ceremonii miała miejsce w Dworze Artusa.

Bazylika Mariacka wypełniła się w południe członkami oraz miłośnikami Zrzeszenia Kaszubsko‑Pomorskiego, którzy wraz z sztandarami swoich oddziałów (przybyło ich ok. 25) przybyli na uroczystą mszę święta, podczas której zaprezentowano oraz poświęcono nowy sztandar Zarządu Głównego ZKP. Zebrani przed rozpoczęciem nabożeństwa pierwszy raz mogli zobaczyć w Bazylice Gdańskiej wielką flagę kaszubską, która wisiała po lewej stronie ołtarza. Flaga ta została przekazana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie parafii, a wykonała ją Brygida Michalewicz, prezes oddziału w Chmielnie.

 

Nabożeństwo celebrował biskup Zbigniew Zieliński, a ewangelię odczytał proboszcz parafii ks. prałat Ireneusz Bradtke, gospodarz Gdańskiej Korony. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa ZKP, prof. Edmunda Wittbrodta, który poprosił biskupa o odprawienie Mszy oraz poświęcenie sztandaru.

 

_______________________________________________________________________

Ekscelencjo Biskùpie, ks. Zbigniewie

Tczëwôrtny ks. probòszczu Ireneùszu

Wasto Minystrze, Parlamentarziscë

Wasto Marszôłkù

 

Ta ùroczëstosc je baro wôżnô dlô całégò Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Dlate w przeżiwanim tegò dzãkczënieniô towarzą nama tak wielné i rozmajitofarwné stanicowé karna.

Zarząd Òglowi przëjimô dzysô nową stanicã. Stanica parłãczi całą kaszëbskò-pòmòrską spòlëznã. Może rzec, że stôrô sã nama wëszapòta. W ùszłëch 33 (trzëdzescë trzech) latach bëła swiôdkã wszëtczich ùroczëstosców. A bëłobë je drãgò zrechòwac: nasze zjazdë, dni jednotë, ùroczëstoscë partów, swiãta państwòwé czë szkòłowé, pògrzebë… Bëła z nama téż we Watikanie, Swiãti Zemi czë òb czas pielgrzimków Òjca Swiãtégò.

Dzys téż pierszi rôz z wieżë Bazyliczi Mariacczi òsta zwieszonô 32 (trzëdzescë dwa)-métrowô, czôrno-żôłtô kaszëbskô fana. Òna je symbòlã naszi wielepòkòleniowi bëtnoscë w tim gardze, naszégò tu zaòstaniô. Òdnątka mdze òna nama towarzëc we wszëtczich wôżnëch, kaszëbsczich ùroczëstoscach òdbiwającëch sã we Gduńskù.

Dzãkùjã Ekscelencji, naszémù Biskùpòwi, ks. Zbigniewòwi, za ùczestnienié swòją bëtnoscą naszégò swiãtowaniô, a wiémë jak wiele mô rozmajitëch òbrzészków. Dzãkùjã téż ks. Probòszczowi Ireneùszowi za gòscënã i zgòdã, a nawetka – rzekã wiãcy – za inicjatiwã wëwieszeniô naszi fanë.

Ekscelencjo Biskùpie, w miono nas wszëtczich, proszã ò sprawòwanié ti swiãti Eùcharistie, ò Bòżé słowò, ò pòswiãcenié naszi stanicë, a téż ò błogòsławieństwò dlô nas wszëtczich i dlô naszich familiów.

__________________________________________________________________________

Msza święta została odprawiona w polsko-kaszubskiej liturgii słowa (pierwsze czytanie odczytała Prezes klubu studenckiego Pomorania, Ewelina Stefańska, a modlitwę powszechną prezes Klubu młodych Kaszubów „Cassubia” – Gracjan Fopke). Po kazaniu, w którym ks. biskup nawiązywał do homilii sprzed  ponad 30 lat ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, odbyło się poświęcenie sztandaru. Oprawą muzyczną zajął się Chór Discantus pod przewodnictwem Sławomira Bronka. Zebrani podczas sumy parafialnej mogli pierwszy raz z ekranów Bazyliki przeczytać teksty w języku kaszubskim.

Po głównej części Mszy podziękowania za odprawienie nabożeństwa przekazała Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Danuta Pioch.

__________________________________________________________________________

Pòdzãkòwanié – Bazylika Mariackô, Gduńsk 9 gòdnika 2018

 

Ekscelencjo, Ksãże Biskupie, tczëwôrtny celebransu dzysészi eùcharistie.
Ksãże Probòszczu Ireneùszu, gòspòdarzu tegò cëdownégò dodomù Bòżégò.
Dozwólta, że w miono całi tuwò zrzeszony kaszëbsczi spòlëznë – razã z Wastą Ministrã i Parlamentarzistama na przodze - pòdzãkùjemë za nã ùroczëstą mszã swiãtą.                            

Czedë przed latama Jón Trepczik pisôł swòjã wiérztã „Kaszëbskô mòwa”, a w ni scwierdzywôł, że ta rodnô gôdka je jak Królewiónka, chtërnã ji lud òblecze w strój bùszny a dô ji przińc w pałace i sadnąc w pierszich regach, to leno òn, pòeta, wiedzôł tedë, jaczé to bë mògłë bëc pałace. Na gwës temù swiatłémù Kaszëbie szło tedë ò to, że je nôwëższi czas, żebë kaszëbiznã wëprowadzëc w szerszi swiat, żebë brzëmia szerok i bez kùńca, nié blós pòd rodnyma ùstrzechama, w domôcëch chëczach.                                  

I żdało kaszëbsczé lëdztwò tëch czasów i sã dożdało. Dzysdnia kaszëbizna je we wiele placach pòza domôcym òbrëmim, a jednym z nôwôżniészich, i baro snôżim  placã, je kòscół. Czedë w òsmëdzesątëch latach òstałë òdprawioné pierszé msze swiãté z kaszëbską lëturgią słowa – to béł znak, że Kaszëbóm  òtemkłë sã dwiérze wôżnégò pałacu dlô jich Królewiónczi.                 

Dzysô we wiele kòscołach są òdprôwióné msze swiãté z kaszëbską lëturgią słowa, a më, kaszëbsczé lëdztwò, jesmë za kòżdą z nich wdzãczny wiedno i z nowa. Dzãkùjemë tej kòscelnym wëszëznóm za kòżdé imprimatur dlô kaszëbskòjãzëcznëch tekstów biblijnëch, bò bez nich bë nie szło nëch eùcharistiów òdprawiac. Dzãkùjemë Bògù za kòżdégò, chtëren ne tekstë w naji rodny mòwie szëkuje, tłómaczi Swiãté Pismiona.

Dzãkùjemë za kapłanów Kaszëbów, co nóm niesą Słowò Bòżé w kaszëbsczim jãzëkù i prosymë kòscelné wëszëznë, - Ekscelencjo, Ksãże Biskùpie - żebë przë kòżdëch pòstapnëch dekretach miałë na ùwôdze spòlëznã kaszëbską, co żdaje na swòjich kapłanów i pragnie lëturgiów w swòji mòwie, a brak kaszëbskòjãzëcznégò kapłana je w tim czãsto nôwikszą przeszkòdą.

Dzãkùjemë kùreszce tczëwôrtnym i zajisconym ò kaszëbsczé lëdztwò probòszczóm – Ksãże Ireneùszu, co tak jak Wë dzysô, mają starã ò to, żebë w jich parafiach, westrzód jich wiérnëch bëło mòżlëwé chwôlenié Bòga w rodny mòwie. Dzãkùjemë za nen snôżi plac, chtëren je Królwiónką gduńsczich kòscołów, że mòżemë w nim téż sã mòdlëc pò kaszëbskù. Dzãkùjemë za nã kaszëbską  flagã, co wisy wësok nad wôłtôrzã i wszëtczim przëbôcziwô ò kaszëbsczi historie tegò miasta.

Wiôldżé Bóg zapłac za wszëtkò, a znanką naji pòdzãczi niech bãdą ne skrómné kwiatë.

__________________________________________________________________________

 

Na zakończenie mszy poczet sztandarowy pod przewodnictwem Brunona Cirockiego odprowadził księży do Zakrystii a następnie poprowadził pochód ulicami Gdańska w kierunku Dworu Artusa, gdzie przed wejściem do gmachu zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

W środku wszystkich przybyłych przywitał Zbigniew Jankowski, a po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego odśpiewano hymn polski oraz kaszubski. Następnie prowadzący całą uroczystość przedstawił krótko historię poprzedniego sztandaru, który przez ponad 30 lat swojej posługi brał udział w wielu ważnych uroczystościach w kraju oraz za granicą (m.in. podróżował do Ziemi Świętej czy Watykanu).

Uchwałę o ustanowieniu swojej stanicy Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego podjął 6 czerwca 1981 r., a 8 sierpnia 1984 r., prawdopodobnie razem z Oddziałem Gdańskim, uzyskano zgodę Ministerstwa Kultury i Sztuki na używanie sztandaru.

Pod wpływem Izabelli Trojanowskiej i Lecha Bądkowskiego na sztandarze znalazły się 3 symbole: Gryf, pierścień Swiętopełka i dewiza zaczerpnięta z Żëcégò i przigòdów Remùsa dra Aleksandra Majkowskiego: Zrzeszonëch naju nicht nie złómie… Temu hasłu gwałtownie sprzeciwiły się ówczesne władze i przez dłuższy czas, bo do narodzin III Rzeczypospolitej, było zasłonięte przez powiększony obraz Świętopełkowego pierścienia.

Sztandar zaprojektowała Małgorzata Marczak umieszczając na nim wzory kwiatowe oparte na motywach z XVIII-to wiecznego ornatu żukowskiego. Sztandar wyhaftowały Józefa Neubauer i Anna Galuch z Banina pod fachową opieką Barbary Rezmer.   

Po wysłuchaniu przez zgromadzonych krótkiej genezy powstania sztandaru, głos zabrali kolejno: Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Edmund Wittbrodt, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin oraz przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, senator Kazimierz Kleina.

Po przemowach nadszedł czas na ceremonię symbolicznego przybicia gwoździ do drzewca nowego sztandaru. Fundatorzy zostali zaproszeni na scenę, gdzie otrzymali oficjalne certyfikaty z rąk prezesa ZKP, Edmunda Wittbrodta, a następnie wszystkim wspólnie zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

Obecny sztandar Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wykonała znana bytowska hafciarka, Inga Mach, której Prezes ZKP złożył serdeczne podziękowania za ciężką i niezwykle staranną pracę.

Po części oficjalnej przyszedł część na tę artystyczną, którą wypełnił koncert Chóru Kameralnego „Discantus” z Gowidlina pod kierunkiem Sławomira Bronka. Po wspaniałych muzycznych doznaniach Zbigniew Jankowski zaprosił zgromadzonych do wspólnego odśpiewania kolęd, których teksty zostały wcześniej rozdane wszystkim gościom, a następnie do tradycyjnego przełamania się opłatkiem.

Po wszystkim goście mogli udać się do sieni gdańskiej Dworu Artusa, gdzie czekał na nich poczęstunek. W sali głównej wystawiona została również wystawa o patronie roku 2018 w ZKP oraz można było nabyć publikację o Franciszku Kręckim autorstwa Elżbiety Grot, która była również na miejscu i podpisywała zakupione przez gości egzemplarze.

 

Fotorelacja z wydarzenia cz.1

Fotorelacja z wydarzenia cz.2

 

 

Wszystkim fundatorom z całego serca serdecznie dziękujemy!

 

Brunon Cirocki Chorąży Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Spółka DGT

TECHNO-SERVICE S.A.

Edmund Wittbrodt Prezes ZKP

ZKP Oddział w Warszawie

ZKP Oddział Miejski w Chojnicach

ZKP Oddział w Dębogórzu-Kosakowie

ZKP Oddział w Gościcinie

ZKP Oddział w Helu

ZKP Oddział w Jastarni

ZKP Oddział w Kościerzynie

ZKP Oddział w Krokowej

ZKP Oddział w Miastku

ZKP Oddział w Rumi

ZKP Oddział w Sierakowicach

ZKP Oddział we Władysławowie

ZKP Oddział Gminy Szemud

Mirosław Gaffka Prezes ZKP Oddział Wejherowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Akademia Kształcenia Zawodowego

Fundacja Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Klub Turystyczny "Wanożnik"

Kazimierz Kleina Senator RP

Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego

Jan Kleinszmidt Przewodniczący Sejmiku Pomorskiego

Burmistrz i Radni Rady Miejskiej w Redzie

Miasto Puck

Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz

Michał Majewski Burmistrz Miasta Kościerzyna

Tadeusz Kobiela Wójt Gminy Sierakowice

Bernard Grucza Wójt Gminy Sulęczyno

Kaszubski Związek Pracodawców

Auto Miras Mirosław Makurat

FH BAT Sierakowice

MTMG-Morski Terminal Masowy Gdynia

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Przedsiębiorstwo Budowlane Górski

PHU Koszałka

RADBUR Jan Czapiewski

SPH Mestwin Andrzej Mirosławski

Warbud S.A.

Kazimierz Formela

Jerzy Grzegorzewski

Tadeusz Hein

Teresa Hoppe

Lucyna i Mieczysław Konkol

Andrzej Lemańczyk

Wanda i Franciszek Lew-Kiedrowscy

Tyberiusz Narkowicz

Antoni Szreder

Roman Walder

Kazimierz Wierzbicki

Jan Wyrowiński

Adrian Zmuda Trzebiatowski

Wojciech Megier

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2019 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.