Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.

Przedmioty ogólne

 
Nazwa przedmiotu
Opis przedmiotów
Grupa przedmiotów
ogólnych
Wychowanie fizyczne
 
Język obcy (do wyboru)
Historia myśli humanistycznej
Wykład wydziałowy       (do wyboru)
Seminarium licencjackie
Grupa przedmiotów filologiczno-językoznawczych
Praktyczna nauka języka kaszubskiego
Ogólnie rzecz ujmując to nauka języka, czyli celem pracy (wspólnej, grupowej i indywidualnej) jest osiągnięcie przez studentów kompetencji językowej w kaszubszczyźnie i jej doskonalenie przez wzbogacanie zasobu słownictwa i poznawanie struktur gramatycznych wykorzystywanych w różnych sytuacjach nadawczo-odbiorczych.
Zaplanowana liczba godzin nie jest przypadkowa, wynika z tygodniowego podziału pracy wg trzech aspektów kształcenia sprawności językowej: mówienia, pisania, czytania. Szczególnym atutem nauki mowy miałaby być praktyczna nauka języka „w terenie”, czyli wycieczki językowe na Kaszuby – statystycznie jakieś cztery lub pięć w semestrze – to wyjątkowa sytuacja dla lektoratu, aby „gadać” z rodzimymi użytkownikami języka tak często i systematycznie, nadto w zaaranżowanych sytaucjach społeczno-kulturowych.
W przypadku nauki kaszubskiego nie trzeba korzystać z Erazmusa, aby doskonalić język!
Nauka kaszubskiego na poziomie szkoły wyższej to obszar dziewiczy. Uczestnicy tego kursu mają niebywałą okazję stać się współtwórcami nowego podręcznika do nauki języka!
Gramatyka opisowa języka kaszubskiego    - aspekt praktyczny
Trzeba uczyć języka „w terenie”, ale niebagatelne znaczenie dla podnoszenia kultury języka (poprawności językowej) ma umiejętne wykorzystanie wiedzy o systemie języka. To trzecie narzędzie (obok pamięci i intuicji) nabywania kompetencji językowej. Znajomość prawideł fonetyki, składni, fleksji i słowotwórstwa daje użytkownikowi języka kaszubskiego narzędzia do zrozumienia procesu normalizacji kaszubszczyzny w zakresie pisowni i fonetyki.
Język kaszubski dla celów akademickich    
To najwyższy poziom abstrakcji językowej, to badanie języka in status nascendi w całym słowa tego znaczeniu. Pierwsi licencjaci (do 2013 r. dwoje), magistrantka i doktorantka Hanna Makurat najlepiej wiedzą, z czym zmagać się trzeba, pisząc o problemach językoznawczych, socjologicznych i innych naukowych kwestiach po kaszubsku, który dotąd owych obszarów życia nie dotykał. Jakie prawa rządzą stylem naukowym? Jakie są sposoby bogacenia słownictwa specjalistycznego? Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z terminologią naukową,
w szczególności z terminami lingwistycznymi oraz literaturoznawczymi.
Gramatyka języka polskiego
Nikt nie może mieć watpliwości, że ugruntowanie i poszerzenie wiedzy
o systemie języka polskiego, umiejętność wieloaspektowej analizy zjawisk językowych zachodzących
w polszczyźnie będą pomocne
w nabywaniu kompetencji językowej
w kaszubszczyźnie. Celem tego przedmiotu jest nie tylko zapoznanie studentów z zagadnieniami systemu gramatycznego współczesnego języka polskiego (fonetyka z fonologią, słowotwórstwo, fleksja, składnia), ale
i ćwiczenie zapisu fonetycznego, kształcenie umiejętności analizy głoskowej ciągów fonicznych, analizy fleksyjnej, analizy słowotwórczej derywatów, badanie systemu relacji formalno-semantycznych, w jakie wchodzą wyrazy względem innych wyrazów stanowiących ich podstawy słowotwórcze, kształcenie oraz uświadomienie studentom istnienia różnych koncepcji analizy składniowej (składnia tradycyjna, formalna i semantyczna).
Historia języka kaszubskiego z elementami historii języka polskiego
Najstarsze zapisy kaszubskie pochodą z 1586 r. (Jan Kochanowski zmarł w r. 1584). Celem tych wykładów i ćwiczeń jest prezentacja procesu rozwoju odmiany literackiej kaszubszczyzny:
a) na tle gwar kaszubskich i rozwoju języka polskiego i b) na przykładach tekstów literatury kaszubskiej od połowy XIX w. do dziś, czyli etapy rozwoju kaszubszczyzny literackiej:
tu m.in. o F. Ceynowie jako prekursorze piśmiennictwa kaszubskiego (na tle zmian w poł. XIX w.)., o koncepcji kaszubszczyzny H. Derdowskiego, o języku młodokaszubów, zrzeszeńców, klekowców… Poznanie i opis
słowników języka kaszubskiego
(K. C. Mrongowiusz, F. Ceynowa,
A. Hilferding, G. Pobłocki, S. Ramułt, F. Lorentz, B. Sychta, A. Labuda,
J. Trepczyk, E. Gołąbek)
Kaszubszczyzna w świecie języków Słowian
Celem tych zajęć jest analiza poszczególnych faz w rozwoju świadomości językowo-kulturowej Kaszubów z szczególnym uwzględnieniem związków językowych kaszubszczyzny z innymi językami słowiańskimi.
W dziejach badań nad kaszubszczyzną nie brak znamienitych nazwisk dla językoznawstwa europejskiego: L. F. Čelakovsky,
A. F. Hilferding, J. Kollar, F. Miklošič,
P. I. Prejs, J. E. Purkinie, J. A. Smoler, I. I. Srezniewski, P. Stremler,
W. A. Francew, M. P. Rumiancow,
A. M. Seliszczew, P. J. Šafarik,
V. Vondrak.
Dialekty i gwary Polski
Jaka jest rola gwar i dialektów we współczesnej kulturze? Co to jest gwara, dialekt, narzecze? … Kiedy Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN pod kierunkiem Z. Stiebera opracowywał Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich nie istniał jeszcze termin etnolekt!
Celem tego przedmiotu jest nie tylko odtworzenie historii polskiej dialektologii, także zaznajomienie ze współczesnym zróżnicowaniem terytorialnym polszczyzny, poznanie procesów językowych występujących w polskich dialektach i gwarach oraz zapoznanie z metodologią badań dialektologicznych.
http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php
Wstęp do literaturoznawstwa
Co to jest teoria literatury i historia literatury? Poetyka i retoryka? Fikcja literacka i aksjologia literacka? Folklor
i literatura? Nadrzędnym celem przedmiotu jest rozwinięcie większej wrażliwości estetycznej przy odbiorze dzieł literatury pięknej i pomoc przy rozwijaniu umiejętności bardziej świadomego czytania tych dzieł, ich analizy i interpretacji, jak też określenie cech formalnych utworu.
Analiza dzieła literackiego
Zajęcia mają uczyć mają dociekliwej lektury i interpretacji utworów literackich, ze szczególnym uwzględnieniem prozy i dramatu. Równolegle wyrabiają umiejętność praktycznego zastosowania systemu podstawowych pojęć i kategorii literaturoznawczych (np. narracja, fabuła, czas, przestrzeń, postać literacka, metaforyka, styl i stylizacja, symbol, alegoria, topika, ironia, groteska, intertekstualność czy odbiór). Studenci ćwiczyć będą także umiejętność  lektury tekstów teoretycznoliterackich oraz uwzględniania ich jako kontekstów lub narzędzi interpretacji dzieła.
Poetyka
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią opisu budowy dzieła literackiego. Przedmiot na celu kształcenie kompetencji analitycznych przez umiejętność rozpoznania i nazwania zróżnicowanych (stylistycznych, wersyfikacyjnych, genologicznych, kompozycyjnych, komunikacyjnych) elementów tekstu literackiego. Tym samym treści przekazywane podczas nauki przedmiotu wyposażają studenta w praktyczną zdolność analizy każdego tekstu literackiego, dostarczają narzędzi do literaturoznawczego opisu zarówno
w wymiarze synchronicznym (poetyki opisowej), jak i diachronicznym (poetyki historycznej).
Historia literatury kaszubskiej
W tym samym 1850 r. Florian Ceynowa wydaje Rozmowę Polocha
z Kaszebą i Karol Dickens Davida Cooperfielda w Anglii, Aleksander Dumas (ojciec) Czarnego tulipana w Francji, Rosjanie czytają Martwe dusze Gogola, a Polacy w trzech zaborach uczą się na pamięć wierszy Mickiewicza, Słowackiego, Krasickiego. Celem wykładów jest uporządkowanie dziejów literatury kaszubskiej od Floriana Ceynowy (1850) po współczesność. Poezja, proza i dramat. Na studenta czekają autorzy: Florian Ceynowa, Hieronim Jarosz Derdowski; Aleksander Majkowski,
Jan Karnowski, Leon Heyke, Franciszek Sędzicki; Aleksandr Labuda, Jan Trepczyk, Leon Roppel, Jan Piepka, Alojzy Nagel, Jan Drzeżdżon, Stanisław Pestka, Stefan Fikus, Stanisław Janke… i in.
Na ćwiczenia trzeba przeczytać lekturę, pisma krytyczne… Mamy nadzieję, że nie zabraknie czasu na wyrażanie własnych sądów i poglądów!
Grupa przedmiotów etnograficzno-kulturoznawczych
Polityka językowa i etniczna w Polsce i Europie
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą etniczną
i narodową Europy oraz poznanie specyfiki realizowanych w poszczególnych krajach polityk publicznych w zakresie ochrony mniejszości przede wszystkim jednak w zakresie praw językowych.
 
Czy wiesz, że od 2006 r. – na mocy Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 r. – działa Rada Języka Kaszubskiego
Historia Kaszub i Kaszubów
Często na opis dziejów Pomorza
w szkole brakuje… czasu.
To wykład konwersatoryjny, czyli polegający na prowadzeniu przez wykładowców rozmów ze słuchaczami na temat historii Kaszubów i Kaszubów od średniowiecza po współczesność. Lista lektur mówi sama za siebie: Historia Kaszubów w dziejach Pomorza
(G. Labuda), Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII wieku do1945 roku (pr. zbior), Inteligencja polska Prus Zachodnich 1848-1920
(J. Borzyszkowski), Nie dali się złamać. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939-1996 (T. Bolduan), Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa ludności polskiej w województwie gdańskim po II wojnie światowej (S.Bykowska)
Kultura kaszubska
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesną kulturą kaszubską, jej wymiarem symolicznym, organizacyjno-instytucjonalnym, dylematami związanymi z oddziaływaniem tendencji globalizacyjnych. W tym kontekście będziemy rozmawiać
o historycznie zmiennym ujmowaniu kultury kaszubskiej: kultura ludowa, chłopska, wiejska, kultura grup zawodowych czy też etosowych, zastanowimy się nad hybrydyzacją kultury kaszubskiej.
 

________________

________________

Interesariusze
zewnętrzni

© Copyright 2019 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział etnofilologia
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.