Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.

Kryteria przyjęć


Kryteria kwalifikacyjne 7,8)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,5

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: język kaszubski6), historia, historia sztuki, WOS, filozofia, matematyka, geografia, fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
 5. Znajomość języka kaszubskiego nie jest wymagana.
 6. Za egzamin dojrzałości z języka kaszubskiego przy punktacji powyżej 70% kandydat otrzymuje dodatkowo 10 pkt.
 7. Laureaci Dyktanda Kaszubskiego otrzymują dodatkowo 10 pkt.
 8. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego zostaną przyjęci trzej laureaci Konkursu Wiedzy o Pomorzu organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 27/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015.


Limity przyjęć i progi punktowe

Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014

Wymagane dokumenty


Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. świadectwo dojrzałości w oryginale albo jego oryginalny odpis wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura) lub szkołę (stara matura) lub kserokopia jednego z wymienionych dokumentów poświadczona przez uczelnię. W przypadku utraty przez kandydata ww. dokumentów, dopuszcza się złożenie duplikatu świadectwa dojrzałości – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Kandydat, który w 2014r. zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej. Kopię dyplomu (w tym oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2014 r.;
 3. kopia dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku cudzoziemców – paszportu, karty pobytu lub Karty Polaka, poświadczona przez szkołę średnią, organ samorządu terytorialnego, notariusza, Biuro Rekrutacji lub komisję rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku studiów;
 4. 2 aktualne kolorowe fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

  Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia

 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. osoba przyjęta na studia drugiego stopnia zobowiązana jest najpóźniej do dnia 1 października 2014 roku złożyć w dziekanacie wydziału kopię świadectwa dojrzałości (w tym oryginał do wglądu). Obowiązku tego można dokonać składając świadectwo w komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów razem z pozostałymi dokumentami składanymi w komisji rekrutacyjnej;
 3. oryginał, odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów określony zostanie w zawiadomieniu o przyjęciu na studia;
 4. oryginał lub kserokopia indeksu albo suplementu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną, Biuro Rekrutacji lub uczelnię, której kandydat jest absolwentem – w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia. Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z zasadami określonymi przez  Uniwersytet Gdański. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen (wzór zaświadczenia w IRK);
 5. kopia dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku cudzoziemców – paszportu, karty pobytu lub Karty Polaka, poświadczona przez szkołę średnią, organ samorządu terytorialnego, notariusza, Biuro Rekrutacji lub komisję rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku studiów;
 6. 2 aktualne kolorowe fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

Opłaty

Wysokość opłaty rekrutacyjnej

Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala corocznie Rektor właściwym zarządzeniem. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014 wnosiły opłatę w wysokości 85 złotych na każdy kierunek oraz poziom studiów. Wyjątek stanowił Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, na którym obowiązywała jedna wspólna opłata niezależnie od ilości kierunków, na jakie ubiegał się Kandydat.

W przypadku kiedy rekrutacja na kierunku prowadzona jest bezpośrednio na specjalności, (niezależnie od liczby specjalności o przyjęcie na które ubiega się Kandydat) obowiązywała jedna wspólna opłata.

Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosił jedną opłatę.

 

Po zapisie na kierunek/kierunki system IRK automatycznie podlicza na indywidualnym koncie Kandydata kwotę należną do zapłaty. Kwotę należną można sprawdzić na koncie w IRK w zakładce "Płatności". System również automatycznie generuje druk wpłaty. Jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie na kilka kierunków, opłata może być dokonana na zbiorczym przelewie. System przypisze opłaty na profilu Kandydata według kolejności zapisu na poszczególne kierunki.

Opłat rekrutacyjnych należy dokonywać na indywidualny numer konta znajdujący się w zakładce "Płatności" w Panelu Kandydata w systemie IRK.
Opłaty rekrutacyjnej można dokonać w banku, na poczcie oraz w kasie UG (Rektorat UG, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A, II piętro). 

 

Dane do przelewu:

numer konta do przelewu: sprawdź na swoim profilu w Internetowej Rejestracji Kandydatów (zakładka "Płatności")

nazwa odbiorcy: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna 

 

Dla osób dokonujących opłat rekrutacyjnych z kont zagranicznych:

IBAN - PL

BIC/SWIFT - PKOPPLPW

 

Nieodnotowanie opłaty rekrutacyjnej

Przepływ opłat między kontem, z którego zlecono przelew, a kontem Kandydata w IRK trwa od kilku godzin do kilku dni (w zależności od formy płatności jaką wybierze Kandydat). Przelewy internetowe księgowane są zazwyczaj po 1 lub 2 dniach po dokonaniu płatności, przelewy zlecane na Poczcie Polskiej księgowane są po około 4 dniach. Jeśli stwierdziłeś, iż prawidłowo dokonałeś opłaty rekrutacyjnej lecz system IRK jej nie odnotował, ostatniego dnia rejestracji na kierunku należy:

 • dostarczyć do Biura Rekrutacji lub do komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku oryginał dowodu wpłaty
  lub
 • przesłać skan lub zdjęcie dowodu wpłaty na adres e-mail:
  oplata.rekrutacyjna@ug.edu.pl

 

Po otrzymaniu przez pracownika UG dowodu wpłaty opłata na kierunku jest odznaczana w IRK statusem "warunkowo - okazany dowód wpłaty". Na tej podstawie Kandydat warunkowo bierze udział w rekrutacji, a pieniądze mają czas na wpłynięcie na konto Kandydata do ostatniego dnia składania dokumentów na kierunku. W tym dniu stan opłaty musi posiadać status "opłacony", co oznacza że pieniądze wpłynęły fizycznie na konto.

Jeśli na dany kierunek obowiązuje egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna a na Twoim koncie nie jest jeszcze widoczna opłata rekrutacyjna - powinieneś przyjść na egzamin z oryginałem dowodu wpłaty. Członek komisji rekrutacyjnej powinien wówczas podpisać się na odwrocie druku opłaty.

 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

W przypadku rezygnacji Kandydata z rekrutacji na kierunku (rezygnacji można dokonać w systemie IRK najpóźniej przed zakończeniem rejestracji na kierunek), dokonania nadpłaty lub nieuruchomienia kierunku przez UG, na pisemny wniosek Kandydata przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej. 
Podanie o zwrot z podpisem osoby zainteresowanej należy składać w Biurze Rekrutacji. Podanie można rówinież wysłać pocztą lub poprzez e-mail na jeden z adresów Biura Rekrutacji.

Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej

________________

________________

Interesariusze
zewnętrzni

© Copyright 2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział etnofilologia
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.