Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
INFORMACJA

z  Walnego  Zebrania  Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków  Klubu  Turystycznego  ZKP   ”Wanożnik”   w  Gdańsku

odbytego 19 listopada 2016 r. w Jastrzębiej Górze

 

Zebranie, któremu przewodniczył kol. Edmund Szczesiak, rozpoczęto w drugim

terminie. W zebraniu uczestniczyło 38 pełnoprawnych członków Klubu.

Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu zostały przyjęte, a 

ustępującemu Zarządowi udzielono jednogłośnie absolutorium.

Po dyskusji, zgodnie ze Statutem ZKP  i Regulaminem Klubu, wybrano:

*Bernarda Hinza na Prezesa Klubu, przy 3 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym,

*na członków Zarządu Klubu (wg ilości głosów) wybrano:

1.      Włodzimierza Dawidowskiego

2.      Barbarę Łosińską

3.      Marię Lachowską

4.      Waldemara Marcinkiewicza

5.      Zbigniewa Wójcickiego  

6.      Ewę Milewską

 

*do Komisji Rewizyjnej Klubu wybrano:

1.      Edmunda Szczesiaka

2.      Władysława Brzozowskiego

3.      Bogdana Grzenkowicza

 

Ukonstytuowanie w/w gremiów nastąpi na pierwszym zebraniu na przełomie

stycznia-lutego 2017r.

          Ponadto, Zebrani podjęli następujące Uchwały:

       1. Uchwałę programową dla Klubu na lata 2016-2019.

       2. Uchwałę w/s dodatkowych zapisów w Regulaminie Klubu.

       3. Uchwałę w/ s przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla

           Klubu Wanożnik”.

 

    Prezes Klubu                                                              Przewodniczący

    Bernard Hinz                                                        Walnego Zebrania Klubu

                                                                                  Edmund Szczesiak

 

UCHWAŁA PROGRAMOWA

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków Klubu Turystycznego ZKP „Wanożnik” w Gdańsku

podjęta 19 listopada 2016 r. w Jastrzębiej Górze

Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji,podjęto następującą Uchwałę Programową:

1. W celu pełnej realizacji zadań statutowych do jakich został powołany Klub,

    należy zintensyfikować działania w zakresie:

- krajoznawczym – przez poznawanie dziedzictwa pomorskiego w czasie wycieczek,

- propagowania kultury kaszubsko-pomorskiej podczas klubowych imprez

   turystycznych,

- uatrakcyjnienia propozycji imprez krajoznawczo-kolarskich skierowanych do

   młodszych turystów

2. Rozszerzenie działalności poprzez rozwinięcie współpracy z oddziałami ZKP:

- zapraszanie O/ZKP do współorganizowania imprez i uczestnictwa członków ZKP

   w naszych imprezach

- doradztwo dla O/ZKP w zakresie imprez turystycznych,

- umieszczanie na stronie internetowej Klubu, więcej informacji z „otwartych”

   imprez turystycznych organizowanych przez O/ZKP.

3. Kontynuowanie starań o wsparcie klubowych przedsięwzięć przez instytucji

    i stowarzyszenia.

Powyższa Uchwała została poddana pod głosowanie.

Wyniki głosowania: zebrani, jednogłośnie byli za przyjęciem Uchwały.

W związku z powyższym, należy podjąć jej realizację w latach 2016-2019.

Komisja Uchwał i Wniosków                                    Przewodniczący Zebrania

1.  Włodzimierz Dawidowski                                       Edmund Szczesiak

2.  Zbigniew Wójcicki

 

WYKAZ DZIAŁACZY WYRÓŻNIONYCH

za dokonania na rzecz Klubu Turystycznego ZKP „WANOŻNIK”

w latach 2010-2016

I. Wyróżnieni przez Prezesa ZKP z okazji 60-lecia ZKP

na wniosek Prezesa Klubu:

1. Włodzimierz Dawidowski

2. Maria Lachowska

3. Edmund Szczesiak

4. Anna Zakrzewska

Stosowne uzasadnienie we wniosku Prezesa Klubu – w załączeniu.

II. Przyznanie Uchwałą  Walnego Zebrania Członków Klubu  z dnia 19.11.2016 r.

    tytułu „Zasłużony dla Klubu WANOŻNIK

za szczególne zasługi w czasie wielu  Spływów „Remusowych”:

1. Hadrian Lutogniewski  -  jako ratownik wodny,

2. Barbara Łosińska  -  jako wolontariuszka pomocy medycznej,

3. Alicja Werczyńska  -  solistka ogniskowego chóru.

III. Wyróżnienia za propagowanie kaszubszczyzny wśród  wanożników:

1. Jacek Czapiewski

2. Sławomir Klas

3. Grzegorz Szramke

IV.  Podziękowanie za wieloletnie wsparcie finansowe na działalność klubu

      w ramach 1% na OPP:

1. Wiesława i Włodzimierz Dawidowscy z Wejherowa

2. Mirosława i Adam Łascy z Malborka

V. Podziękowania dla wspierających organizacyjnie nasze spływy:

1. Wójt Gminy Chmielno  -  Jerzy Grzegorzewski

2. Sekretarz Urzędu Gminy w Kościerzynie  -  Katarzyna Knapik

3. Zarząd Oddziału ZKP Kościerzyna

Ponadto podziękowania dla liderów Klubu:

1. Edmund Szczesiak  -  szczególnie za 31 Spływów „Śladami Remusa”

W/w lista wyróżnień została przyjęta na posiedzeniu Zarządu Klubu

dnia 17 października 2016 r.

 
 
INFORMACJA
O OBCHODACH JUBILEUSZOWYCH
XXV-lecia Klubu Turystycznego ZKP „Wanożnik” 
i XXX-lecia Kaszubskiego Spływu Kajakowego  „Śladami Remusa”
 
Ustalenia wstępne obchodów:
 
1. Uchwała Walnego Zebrania z 22.11. 20014 r. dot. zamiaru i Komitetu
    Organizacyjnego.
2. Uchwała Zarządu Klubu z 25.02.2015 r. ws organizacji i harmonogramu.
3. Uchwała Walnego Zebrania z 21.11.2015 r. ws „Zasłużonych dla Klubu” oraz
    listy wyróżnionych i programu uroczystości jubileuszowych.
4. Uchwała Zarządu Klubu z 27.02.2016 r. ws finansów na jubileusz.
5. Uchwała  Zarządu Klubu z 17.10.2016 r. dot. oceny dorobku i wyróżnień.
 
Przebieg uroczystości jubileuszowych:
 
05.07.2015 r.  -   uroczystość XXX Kaszubskiego Spływu Kajakowego „Śladami
                         Remusa” w Swornygaciach – wystąpienia, życzenia,
                         podziękowania, ponadto tematyczny zbiór artykułów w
                        „Pomeranii” nr 7/8.2015.
 
27.11.2015 r.  -  inauguracja obchodów jubileuszowych Klubu w Jastrzębiej
                         Górze, w tym informator, wyróżnienia i podziękowania.
 
11.02.2016 r.  -  uroczyste wręczenie Statuetki „Skra Ormuzdowa” dla Klubu
                         przez Kolegium Redakcyjne „Pomerania” – organu prasowego
                         ZKP Gdańsk
 
27.02.2016 r.  -  uroczyste otwarte posiedzenie Zarządu Klubu we Wieżycy,
                         w tym przegląd dokonań w kronikach, a w „Pomeranii"
                         Nr 1/2016 artykuł o dorobku Klubu.
 
20.03.2016 r.  -  akcenty jubileuszowe naszego Klubu w Dniu Jedności
                         Kaszubów w Bojanie.
 
02.07.2016 r.  -  akcenty jubileuszowe naszego Klubu na Zjeździe Kaszubów
                         we Wdzydzach.
 
Jesień  2016 r.  - prezentacja zdjęć z naszych imprez krajoznawczo-turystycznych
                         na stronie internetowej Klubu.
 
17.10.2016 r.  -  ocena dorobku Klubu, w tym lista działaczy do wyróżnień.
 
19.11.2016 r.  -  uroczyste zakończenie jubileuszowych obchodów, w tym:
                     – podsumowanie dokonań,
                     – prezentacja dorobku w sekcjach,
                     – podziękowanie dla wyróżnionych.
 
Załączniki:
1. Program inauguracji jubileuszu 25-lecia Klubu.
2. Wykaz Tych, którzy odeszli i zasłużonych w 20 i 25-leciu Klubu.
3. Wykaz wyróżnionych i „Skra Ormuzdowa” dla Klubu.
4. Wykaz plakietek, banerów okazjonalnych i innych.
5. Informator 25-lecia oraz artykuły z „Pomeranii”.
 
W imieniu Jubileuszowego Komitetu Organizacyjnego
   Prezes Klubu   -   Bernard Hinz
 

                            KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNYCH                             

KLUBU TURYSTYCZNEGO „WANOŻNIK”

ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO W GDAŃSKU
 na 2016 rok

 

L.p.

Data

Wyszczególnienie przedsięwzięcia

Odpowiedzialny

Wykonanie

1

 27.02

 Odemkłe zindzeni Zarządu Klubu

w KUL Wieżyca - z organizatorami imprez

Prezes Klubu

 

15

2

20. III

 

Dzen Jednote „Kaszebów”
Dzień Jedności Kaszubów w Bojanie

Zarząd Główny ZKP

Sekcja Motocyklowa

15

3

IV – VIII

Autokarowe wycieczki  po Kaszubach i Pomorzu

impreza autorska i Rostock wg potrzeb

Skarbnik Klubu

Sekcja Krajoznawcza

Nie było chętnych

4

30.IV.-03.V.

Udział w spływie  na otwarcie sezonu  - organizowanym przez „WODNIAKA”

Sekcja Kajakowa

 

Nieliczni w czerwcu

5

V

Impreza autorska –Spływ kajakowy po Mazurach

Grupa klubowa

Brak danych

6

   25-29.V

Karkonosze (Szklarska Poręba)

do Pragi (Czechy) i powrót

Sekcja Motocyklowa

i inne  motokluby

17

7

 V

 „Wkół Kaszub na kołach”

Sekcja Kolarska

T. Hołdys

Brak

informacji

8

10.- 12.VI

Moto-Kaszuby” - Lisi Dwór  - Objazd krajoznawczy - Pętla Żarnowiecka + Łeba

Prezes Klubu
Sekcja Motocyklowa

16

9

18 . VI

Rzeką do Bołtu – Spływ Redą Środkową
od Cementowni W-wo do śluzy w Redzie

Sekcja Kajakowa

R. Szulgo

25

10

02. VII

Wanoga Sekcji Klubu na Zjazd Kaszubów
we Wdzydzach Kiszewskich

Wszystkie Sekcje Klubu - Prezesi

50

11

02.-10 VII

XXXI Kaszubski Spływ Kajakowy „Remusowim szlacha”czyli„Śladami Remusa” - Jez.Wdzydzkie – rzeka Wierzyca

Komitet Organizacyjny   E. Szczesiak

92

12

 VIII

Impreza autorska „Sztrądem Bołtu” Płw. Helski

Grupa Kolarska

Brak danych

13

13-15 VIII

Mołi koło Redunii” Małe Kółko Raduńskie

Chmielno-Zawory/Czaple/Przewóz-Zawory

Prezes Klubu

Spływ do 10 kajaków

                11

14

IX

Kajakami po Raduni do Gdańska

Sekcja Kajakowa

Brak informacji

15

 IX

Spływ na południu Kaszub
im. „Komandora Gucia”

Sekcja Kajakowa

J. Czapiewski

Brak

informacji

16

30.IX

-02.X

„Pomerania-motoraid” - ciekawe miejscowości Pomorza Środkowego – Borne-Sulinowo (baza)

Prezes Klubu

Sekcja Motocyklowa

33
 

17

19-20.XI

Jesenne Zindzeni – Jesienny Złaz Klubu  - Jastrzębia Góra, Rewa lub inna dobra baza

Prezes  Klubu

Jastrzębia Góra

61

                       

Zestawienie ilościowe zrealizowanych imprez:

*spływy kajakowe           3/120 osób                                                              Prezesi Klubu

*rajdy motocyklowe        3+7/82 osoby +30 innych wg zał.

*złazy klubowe  XI i II    2/80 osób

*udział w imprezach ZKP   2/65 osób                                       

*inne imprezy                                          

Ogółem: 17 imprez /355 uczestników

 

KLUB TURYSTYCZNY

" WANOŻNIK "

Rok założenia - 1990

© Copyright 2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Klub Turystyczny "Wanożnik"
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.